За нас

Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети“ е неправителствена организация с нестопанска цел, извършваща дейност в обществена полза. Сдружението е учредено на 13 февруари 2003 г. и извършва консултантска и проектна дейност без прекъсване от основаването си до днес.

Организацията е създадена за да се постигнат следните основни цели:

- Социализация, ресоциализация и личностна реализация на посочените по-долу целеви групи;

- Преодоляване на социалната, културната и психологическата изолираност;

- Осигуряване на условия за повишаване на достъпността на градската среда;

- Създаване на условия за преодоляване на хиподинамията на лица със затруднена мобилност;

- Осигуряване на възможности и подобряване на условията за обучение, квалификация и рехабилитация;

- Осигуряване на условия за облекчаване достъпа до информация и използване на съвременни информационни технологии.

Общественополезната дейност на сдружението е насочена към подпомагане на рехабилитацията и социалната интеграция на:

- Хора с трайни увреждания;

- Безработни лица и лица със затруднен достъп до пазара на труда;

- Институционализирани деца и техните семейства;

- Малцинствени групи;

- Социално слаби и възрастни хора.

ЦПСИ - Приоритети извършва консултантска и проектна дейност, насочена към подпомагане на хора с 50% и повече степен на трайна неработоспособност, получена в резултат на зрително увреждане, като им предоставя безвъзмездно различни услуги, сред които:

- Регистриране в електронна база данни;

- Психологически, квалификационни и други консултации;

- Организиране и провеждане на безплатни курсове по компютърна и брайлова грамотност и английски език за начинаещи;

- Подготовка за явяване на интервю за работа;

- Посредничество с потенциални работодатели на пазара на труда;

- Изготвяне и обработка на различни документи и печатни материали.

 

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук