МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА

Целта на настоящата методология е да запознае специалистите, работещи пряко с хората със зрителни увреждания, които се регистрират като клиенти на „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” с изискванията и процедурите за предоставяне на специфичните за работата на бюрото социални услуги, които следва да бъдат предоставяни на лицата от указаната група, както и да подпомогне достигането и подържането  на високи  стандарти в работата с тях.
Въпреки, че хората със зрителни  увреждания притежават същите права и отговорности, както всички останали хора, те са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане на равни възможности, независимост и пълна икономическа и социална интеграция.
Ето защо обект на методиката са лица със зрителни  увреждания, които са в икономически активна възраст и желаят да се реализират на свободния пазар на труда.
Основната цел на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания е подпомагането на тяхното пълноценно включване в обществото посредством облекчаване на достъпа им до позициите на свободния пазар на труда. Предоставяните от Бюрото по труда специфични социални услуги трябва да са в съзвучие с желанията и способностите на зрително увредените лица и да стимулират цялостното развитие на личността им, да улесняват процесите на тяхната социална интеграция като повишават равнищата на тяхната самостоятелност и независимост и утвърждават възможностите им за самостоятелен начин на живот.

Първа стъпка: Запознаване с проекта «Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания» и предлаганите от Бюрото специфични социални услуги:
Потенциалните потребители на услугата «Посредничество на пазара на труда за лица със зрителни затруднения се осъществява по няколко различни взаимодопълващи се начина. На първо място, дейността на Бюрото по труда се популяризира чрез провеждане на информационна среща, публикация на страниците на списание «Зари», разпространяване на Информационната брошура за проекта чрез структурите на териториалните организации на Съюза на слепите в България в София и Пловдив, чрез поместване на информация на различни приятелски сайтове, участия на ръководителя на проекта в различни радио- и телевизионни предавания, участие на ръководителя на проекта и специалисти от Бюрото по труда на събрания на организациите на ССБ, лични разговори на служителите в Бюрото с потенциални ползватели на услугите, разговори по телефон и скайп.
На сайта на проекта има публикувана информация за проекта, информационната брошура, методологията за предоставяне на социални услуги на лица със зрителни затруднения от Бюро по труда за лица със зрителни затруднения», регистрационната форма. Има също така и рубрика „Въпроси и отговори“.
И накрая, всеки потребител, когато дойде в офиса на Бюрото по труда, за да се регистрира като кандидат за работа, отново бива информиран за същността на проекта, за източниците на финансиране на дейността, за характера и спецификата на предлаганите от Бюрото услуги.

Втора стъпка – регистрация:

При наличието на желание за търсене на работа от страна на зрително увредения индивид, той трябва да се регистрира като клиент на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания. Попълването на регистрационната форма и проведените последващи действия от страна на психолозите и трудовите посредници в бюрото дават възможност да се набере необходимата за по-нататъшната работа на специалистите информация. На тази база се прави оценка на потребностите на кандидата, която пък от своя страна се полага в основата на разработването на индивидуален план за работа с всеки един от регистрираните в бюрото. Както при всички случаи на обработване на кандидатури за заемане на някаква длъжност така и в случая с кандидатите за работа от целевата група, е необходимо да се набере определена стандартна информация: възраст, образование, професионална квалификация, минал професионален опит, мотиви за започване на работа и т.н. При кандидатстване за по-квалифицирана или по-отговорна длъжност на кандидатите може да се създава психологически профил, с което се прави опит да се прецени степента на съответствие между техните личностни особености и изискванията на длъжността, за която кандидатстват.
За експертното оценяване на трудовия потенциал на лице със зрителни увреждания е необходимо да се направят и някои допълнителни проучвания, за да може да се получи по-пълна представа за индивидуалните особености на зрително увредения кандидат. Специалистите от Бюрото по труда трябва да проучат къде, кога и по какъв начин е придобита съществуващата професионална квалификация на кандидата, ако има такава, и какъв точно е неговият минал професионален опит; Настояща месторабота и длъжност (ако има такава), по какви причини желае да си намери друга работа;
На този етап от оценката на индивидуалните особености на кандидата трябва да се осъществи и Набиране на информация за характера и степента на неговото зрително увреждане;
Оценка на степента и спецификата на влияние на увреждането върху личността на кандидата, за да се направи опит за идентификация на възможните субективни пречки пред интегрирането му в нормална трудова среда; Установяване на мотивационната скала и диверсификация на мотивационните доминанти на кандидата;
Оценка на персоналната мобилност и способностите за адаптация в непозната среда;
 Използвани системи за достъп до информация: Обсъждане и уточняване с кандидатите за работа на предпочитаните от тях видове работа и условия на труд.

Трета стъпка – сключване на договор и предоставяне на документи:

След като бъдат преминати етапите по предварителното запознаване на кандидата с възможностите и условията, които предлага Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания, попълването на регистрационната форма, набирането на допълнителна информация, за неговите желания, потребности и възможности, се пристъпва към подписване на договор между него и ЦПСИ Приоритети, към което функционира Бюрото по труда. На кандидата се предлагат различни възможности за запознаване с договора: да го прочете самостоятелно от хартиен носител, ако зрителният му статус позволява това; да му бъде прочетен от служител от Бюрото по труда; да го прочете самостоятелно като използва възможностите на речевия синтезатор. След това, при необходимост, той получава и всички поискани от него допълнителни разяснения.
При тази процедура специалистите от Бюрото по труда задължително акцентират върху неговото право да отправя жалби в случай, че преценява, че са налице сериозни отклонения при изпълнение на поетите от Бюрото по труда задължения спрямо него.
На този етап кандидатът трябва да предостави и предвидените в договора документи, като служителите трябва да му окажат пълно, ефективно и безпроблемно съдействие в случай, че той няма копие на документите, които трябва да остави на разположение на бюрото.
След двустранното подписване на договора кандидатът получава своето копие, надлежно поставено в пласмасова папка - джоб. Другият екземпляр се прилага към неговото лично досие. Регистрацията завършва с вписването на кандидата за работа в регистъра на регистрираните в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” клиенти, потребители на услугите на бюрото.
 
Четвърта стъпка – изготвяне на индивидуален план:
 
Основната цел на работата с клиентите, която се отразява в индивидуалния план, е да повиши степента на подготвеност на лицата със зрителни увреждания за тяхното успешно представяне на пазара на труда. Това включва от една страна, повишаване степента на тяхната подготвеност за дейностите, които предшестват професионалната реализация - срещи с потенциални работодатели, явяване на интервю, решаване на тест, изготвяне на CV и мотивационно писмо и др., както и за периода следващ успешното преминаване на първия етап, т.е. включването на клиента в новата за него трудова и социална среда. Естествено е, че при достигане на набелязаните цели, ще се постигне мултиплициране на ефектите от дейността на Бюрото по труда, което ще допринася и за цялостна промяна на отношението на обществото към хората със зрителни увреждания.
Индивидуалният план за работа с клиента на бюрото по труда за лица със зрителни увреждания се изготвя от доставчика на услугата след попълване на регистрационната форма, подписване на договор с клиента и установяване на контакт между него и неговия трудов посредник. Индивидуалния план се изготвя от психолог или от трудов посредник. Във втория случай преди окончателното му утвърждаване той задължително се съгласува с психолог. Всеки индивидуален план за работа с клиенти на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания се утвърждава от ръководителя на проекта, или от нарочно упълномощено от него лице. 
Планът се базира на направената оценка на потребностите на лицето и е ориентиран към увеличаване на неговите персонални възможности за трудова реализация на пазара на труда. В индивидуалния план се вписват основните потребности и желания на клиента, както и препоръките за необходимите рехабилитационни и образователни потребности на кандидата, които задължително се съпоставят с вида и характера на предпочитаната от него сфера на професионална реализация и при възможност от страна на доставчика на услугата и желание от страна на клиента могат да бъдат удовлетворени.
Всеки индивидуален план съдържа:
Данни за клиента: Име, Презиме, Фамилия, Лична карта, ЕГН, Адрес, придобита образователна степен, зрителен статус, Трудова заетост, предпочитани от клиента сфери на професионална реализация, предпочитани форми на трудова ангажираност.
Въз основа на набраната на предишните стадии информация и оценка на потребностите, се изготвят препоръки за работа с клиента. В тях се отразяват неговите рехабилитационни и образователни потребности, видени през призмата на предпочитаните от него сфери на професионална реализация.
Рехабилитационни потребности: Тук спадат потребностите на кандидата от придобиване на умения по ориентиране и мобилност, както и от придобиване на нови и коригиране на съществуващи умения и навици от сферата на самостоятелността в бита и всекидневието и общуването с други индивиди.
Образователните потребности се отнасят до подготовката на кандидата за професионално ориеннтиране и представявянето му на пазара на труда. Тук се включват умения за правилна оценка и  избор на професии и длъжности, написване на CV, и мотивационно писмо, подготовка за срещи с работодатели, явяване на интервю, решаване на тест, участие в събеседване написване на стратегии и разработки по зададена тема.
На второ място в образователните потребности се включват придобиване на квалификация за работа с компютър - начална компютърна грамотност за хора, които не могат да си служат с тези технологии, както и специализирани курсове за работа с интернет, скайп, електронна поща, звукообработващи и звуковъзпроизвеждащи програми, ексел, пауър-поинт и други.
Накрая, по преценка на специалистите и със съгласието на клиента, той би могъл да получи и брайлова грамотност, която в определени случаи не може да бъде заменена от никакви нови технологии.
   
Пета стъпка – провеждане на консултация.

Консултацията се предоставя от екипа психолози на Бюрото, тя е многоетапна, броят и честотата на психологическите консултации варира съобразно индивидуалните потребности на клиента, дефинирани в процеса на работа.с него
В своя първи етап, при работа с новопостъпили клиенти, услугата се състои от следните компоненти:
? Провеждане на структурирано интервю с клиента. На този етап от консултацията специалистите се придържат стриктно към работния модел - набиране на информация, с цел попълване на информационната банка на „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. Работен инструмент: „Форма за регистрация в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” и специализиран въпросник за набиране на информация относно „Зрителен статус”, „Ориентиране и мобилност”, оценка на „специфичните потребности” на клиента, произтичащи от спецификата на зрителното му увреждане.
? Събеседване с клиента, с цел детайлно проучване на неговите нагласи към труда и трудовата дейност, проучване на нагласи, касаещи мотивация за труд, социално включване , готовност за разгръщане на личностовия потенциал, склонност към взаимодействие и работа в група.
? Изготвяне на „първичен доклад”, включващ синтезирана информация, базирана на проведеното „Структурирано интервю” и „Беседа” с клиента.

Последващи етапи на психологическото консултиране:  Те са  обвързани с  т. нар. Предреализационна подготовка на клиента. Включва набор от специфични дейности и манипулации.

? Изготвяне на личностов профил на клиента. За целта се прилага набор от психологически инструменти за оценка - личностови въпросници, структурно интервю, беседа.
? Прилагане на интерактивна консултация с участието на трудовия посредник работещ  по случая на конкретния клиент.

Шеста стъпка - реализация на заложените в индивидуалния план рехабилитационни и образователни мероприятия:
След оценката на потребностите на кандидата и изработването на индивидуален план за работа с него, служителите в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания предлагат на клиентите на Бюрото да се включат в препоръчителните за тях рехабилитационни и образователни програми. По преценка на специалистите и при желание от страна на потребителите на услугите те могат да се включат в групови или индивидуални форми на обучение по следните програми: „Ориентиране и мобилност”, „Полезни умения”, „Професионално ориентиране и подготовка за представяне на пазара на труда”, „начална компютърна грамотност”, придобиване на квалификация за работа в Интернет, скайп, Електронна поща, Ексел, Звукообрработващи и звуковъзпроизвеждащи програми, както и обучение по четене и писане на брайлов шрифт.
Включването на клиентите в различните рехабилитационни и образователни програми се дефинира на първо място от заложените в индивидуалния план препоръки, и има за цел да повиши тяхната подготвеност за представяне на пазара на труда. Поради това, на някои клиенти трябва да се препоръчва включване в по-голямата част от предвидените рехабилитационни и образователни мероприятия, докато за други това няма да е наложително, или те ще имат нужда от включване само в някои от по-специализираните обучителни програми.
От особена важност е това, че участието на клиента в предвидените в работата на бюрото курсове и семинари не е условие за ангажиментите на трудовите посредници да му търсят подходящо за него работно място. Участието в различните обучения има препоръчителен характер и клиентите ще се включват в тях само по свое желание. Невключването им в тях не може да води до отказ на специалистите от Бюрото по труда да се ангажират с търсене на възможности за тяхната трудова реализация.
В случай, че се появят възможности за заемане на дадено работно място от страна на клиент на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания, съответният кандидат се подготвя от своя трудов посредник и заедно с него прави необходимите стъпки за представяне пред потенциалния работодател и за заемане на съответното работно място.

Седма стъпка - обвързване на ангажиментите на Бюрото по отношение на клиентите с дейността на трудовите посредници:
Същността на дейността на трудовите посредници се дефинира като предоставяне на услуги по посредничество на пазара на труда на лица със зрителни увреждания. В изпълнение на тези свои ангажименти трудовият посредник към Бюрото по труда трябва да се запознава лично и по документи с кандидатите за работа с увредено зрение, регистрирани в „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”, като се ангажира с индивидуална пряка работа с тях.
Трудовият посредник трябва да подпомага работата на психолозите като при необходимост участва при вземане на решения и изработване на индивидуални програми за допълнително предреализационно обучение на кандидатите за работа.
Една от най-важните функции на трудовия посредник се изразява в задължението му да установява контакти с работодатели и други заинтересовани лица и да разяснява пред тях трудовите възможности на хората със зрителни затруднения;
Да следи пазара на труда и да проучва свободните работни места от гледната точка на осигуряване възможности за работа на регистрираните в Бюрото по труда кандидати;
Той трябва да е човекът, който има ангажимент да подготвя кандидатите за работа преди всяко явяване на интервю и на среща с конкретен работодател.
Трудовият посредник трябва да присъства на организираните от него срещи за работа между кандидатите за работа, клиенти на бюрото по труда и и потенциалните им работодатели;
В случай на успешно преминаване на етапите на търсене и намиране на подходящо работно място за конкретния кандидат за работа и последвало назначение, трудовият посредник трябва активно да съдейства на постъпилите на работа клиенти на Бюрото за успешното им адаптиране в новата работна среда;
Той трябва постоянно да се информира за това как протича процесът на адаптиране на новопостъпилите зрително затруднени лица към тяхната нова трудова среда и незабавно и ефективно да им съдейства за успешното разрешаване на възникнали на началния етап от адаптацията им конфликти и недоразумения в професионалния екип, в който те са започнали да работят.
Трудовият посредник трябва да води редовна документация, отразяваща контактите му с потенциални работодатели, проблемите, успехите, неуспехите и причините за тях в процеса на настаняване на работа на клиенти на Бюрото. Той, също така, участва активно в създаването, поддържането и обновяването на информацията в информационната банка към Бюрото по труда.


Разпределение на задълженията и отговорностите:

Регистрирането на кандидатстващите за работа лица със зрителни затруднения се възлага за София на психолозите към Бюрото по труда, за партниращата организация в Пловдив на привлечените за работа по проекта трудови посредници.
Създаването, актуализирането и поддържането на лично досие на кандидатите за работа, регистрирани в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания, както и отразяване на направените регистрации в нарочен регистър, се възлага на психолозите към Бюрото;
Внасянето на данни, както и тяхното поддържане и актуализиране, а също и осигуряване на нужната за работата на специалистите информация от информационната банка се възлага на Компютърния специалист - администратор;
Общото ръководство и контролът за изпълнението на дейностите за предоставяне на специфични социални услуги от Бюро по труда за лица със зрителни увреждания се осъществява от председателя на ЦПСИ - Приоритети, който е и Ръководител на проекта, от координатора по проекта, както и на ръководителя на Фондация „Рехабилитация на слепи” - партньор по проекта. 


Методологията е разработена от екип за управление по проект BG051PO001-5.1.01 -0046-С0001  Създаване на социално  предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”

Утвърдена от Петър Стайков
Председател на ЦПСИ - приоритети

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук