6 НОВОРАЗКРИТИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ФИРМА БГ АСИСТ ООД

Понеделник, 4 Февруари 2019

 

 

EU-Logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

 

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

EU-Logo

 

 

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места.
БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, а през ноември 2018 г. официално стана и социално предприятие, което инвестира приходите си изключително за подпомагане и подобряване на ежедневието на лицата със зрителни увреждания в България,  което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за създаване на социално предприятие за специализирани стоки и услуги, както и за разкриване на 6 нови работни места за лица със зрителни увреждания.  Проектът е финансиран по Процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество

Продължителността на проекта е 11 месеца и следва да приключи през месец ноември 2019 г.

През декември 2018 г. бяха назначени 2 лица със зрителни увреждания на длъжностите  „Сътрудник социални дейности в социално предприятие“ и"Преподавател - информационни технологии".
През февруари 2019 г. на работа постъпиха още 4 лица със зрителни увреждания, представители на целевата група по проекта - 2 лица на длъжност "Оператор - подпомагане на потребители" и 2 лица на длъжност "Технически сътрудник". За сметка на работодателя работните места бяха оборудвани със компютърна техника и софтуерни приложения,съобразени със степента на зрително увреждане на назначените.
Както бе предвидено по проекта, 5 от новоназначените служители преминаха обучение по Ключова Компетентност 4 - "Дигитална компетентност" и получиха индивидуални консултации с цел усвояване на необходимите професионални умения и по-добро приспособяване към работната среда. Беше проведено обучение за работа с различните офис приложения, необходими за текущата им работа, както и със софтуер за организиране на екипната работа и за по-доброто разпределение на отговорностите между служителите.
Назначените получиха и индивидуални консултации, свързани с мотивацията им за професионално развитие. За всеки служител беше разработен план за кариерно развитие, за да има той ясна насоченост в действията си за професионално израстване във фирмата, както и в периода след приключване на трудовите договори.По проекта се разработва и иновативна информационна система за предлагане на стоки и услуги, като очакванията са 4 от новоназначените лица пряко да бъдат ангажирани за работа с нея - администриране на онлайн поръчки, комуникация с настоящи и потенциални клиенти и др.

Благодарение работата на новоназначените лица, фирмата може да посреща потребностите на своите клиенти в по-голяма пълнота. Фирмата предлага и други услуги, като  Инсталиране и настройване на компютри на хора със зрителни увреждания, която е специфична и изисква специални познания. Предлагат се и индивидуални консултации за работа със специализираните приложения и хардуер за хора със зрителни увреждания. Във фирмата  се извършва превод и на  предлаганите софтуерни приложения вкл. и на популярната програма екранен четец JAWS for Windows.

Ръководството на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД изразява своята увереност, че макар и временна, заетостта във фирмата за назначените лица е важен етап в личностното им развитие и професионалното им израстване. Проектът е важен и за разширяване на капацитета и бизнес възможностите на фирмата. Това ясно показва, че финансовата подкрепа, която оказва държавата и Европейския съюз чрез оперативните програми на предприятията със социална насоченост е съществена не само за самите предприятия, но най-вече за хората, на които е осигурена заетост.

Източник: http://bgassist.com/

 

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук