4 НОВОРАЗКРИТИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ФИРМА БГ АСИСТ ООД

24 Май 2017

 

 

EU-Logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“

EU-Logo

 

 

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места.
БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за разкриване на четири нови работни места. Проектът е финансиран по Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Продължителността на проекта „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ е 16 месеца и следва да приключи през месец ноември 2017 г.
През ноември 2016 г. бяха назначени четири лица със зрителни увреждания - две на длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ и две - като „Технически сътрудник“.
Работните места бяха оборудвани със компютърна техника и софтуерни приложения,съобразени със степента на зрително увреждане на назначените.
Както бе предвидено по проекта, новоназначените служители преминаха обучение и получиха индивидуални консултации с цел усвояване на необходимите професионални умения и по-добро приспособяване към работната среда. Беше проведено обучение за работа с различните офис приложения, необходими за текущата им работа, както и със софтуер за организиране на екипната работа и за по-доброто разпределение на отговорностите между служителите.
Всеки служител имаше възможност да ползва часове за индивидуална работа по ориентиране и мобилност, за да усвои маршрута от дома до работното място, до важни за фирмата обекти. Тези обучения им бяха особено полезни в месеците, в които градската среда беше трудно проходима поради натрупалия се сняг и заледяванията по улиците.
Назначените получиха и индивидуални консултации, свързани с мотивацията им за професионално развитие. За всеки служител беше разработен план за кариерно развитие, за да има той ясна насоченост в действията си за професионално израстване във фирмата, както и в периода след приключване на трудовите договори.
Благодарение работата на новоназначените лица, фирмата може да посреща потребностите на своите клиенти в по-голяма пълнота. Фирмата предлага услугата Инсталиране и настройване на компютри на хора със зрителни увреждания, която е специфична и изисква специални познания. Предлагат се и индивидуални консултации за работа със специализираните приложения и хардуер за хора със зрителни увреждания. Във фирмата  се извършва превод и на  предлаганите софтуерни приложения вкл. и на популярната програма екранен четец JAWS for Windows.

Ръководството на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД изразява своята увереност, че макар и временна, заетостта във фирмата за назначените лица е важен етап в личностното им развитие и професионалното им израстване. Проектът е важен и за разширяване на капацитета и бизнес възможностите на фирмата. Това ясно показва, че финансовата подкрепа, която оказва държавата и Европейския съюз чрез оперативните програми на предприятията със социална насоченост е съществена не само за самите предприятия, но най-вече за хората, на които е осигурена заетост.

Източник: http://bgassist.com/

 

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук