Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“

Събота, 5 Януари 2019 11:39

EU-logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

EU-logo

 

 

 

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“,

изпълняван от БГАСИСТ ООД,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите: 
• Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания.
• основни компютърни умения
• работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
• работа с офис техника: скенер, принтер
Фирмата предлага:
• сключване на срочен трудов договор – за срок от 8 месеца;
• оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
• обучение
• наставничество, кариерно консултиране;
• брутно възнаграждение: 665 лв.

Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


или да ги донесат/изпратят в офиса на фирмата.

Срок за кандидатстване -   25.01.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти:   Дария Ганчева - Сътрудник социални дейности, тел: 0898 617698


Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01


„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук